Zimné sčítanie vodného vtáctva

Pracovníci Správy Národného parku Muránska planina sa v januári 2018 zapojili do zimného sčítania vodného vtáctva (ZSVV). Ide o medzinárodný monitorovací program, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Tento program je v terajšej podobe na Slovensku organizovaný od r. 1991. V súčastnosti ho zabezpečujú tri organizácie – Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ornitologický klub pri Oravskom múzeu a Botanická záhrada Univerzity Komenského.

Viac informácií o zimnom sčítaní nájdete tu: http://aves.vtaky.sk/index/stranka/zimne-scitanie-vodneho-vtactva

Správa NP Muránska planina monitoruje v rámci tejto akcie vodnú nádrž Miková, vodnú nádrž Gemerská Teplica a tok rieky Muránka od prameňa (pod Muránskym hradom) po sútok s riekou Slaná pri obci Bretka. Sčítanie u nás prebehlo dňa 15.1.2018. Počas sčítanie boli zaregistrované tri druhy vodných vtákov v počte: volavka popolavá 9 ks, kačica divá 321 ks a vodnár potočný 29 ks. Celkovo bolo zaznamenaných 359 jedincov. Toto vysoké číslo bolo dosiahnuté vďaka tomu, že na nádrži v Gemerskej Teplici sme zaznamenali 160 jedincov kačice divej. Počas sčítania nebola zamrznutá hladina rieky Muránka, čo sa prejavilo aj na výsledných číslach oproti minulému roku. V minulom roku sme zaznamenali nasledovné druhy: kormorán veľký 77 ks, kačica divá 42ks, volavka popolavá 10 ks, vodnár potočný 15 ks, rybárik riečny 1 ks a beluša veľká 1 ks. Celkový počet jedincov – 146 ks.

Zimné sčítanie vodného vtáctva využívame aj k monitoringu bobra európskeho, nakoľko obdobie mimo vegetačnej sezóny je ideálne pre vyhľadávanie jeho pobytových znakov v podobe ohryzov  stromov. Na rieke Muránka je bobor evidovaný od roku 2015. V roku 2016 bol zaznamenaný na dvoch lokalitách. Po sčítaní v roku 2018 môžeme skonštatovať, že bobor sa na Muránke vyskytuje od ústia až po obec Muráň. V posledných rokoch bobor úspešne re-kolonizoval viaceré slovenské toky a rieka Muránka je toho príkladom.

Fotky zo zimného sčítania vodného vtáctva nájdete v galérii: https://www.npmuranskaplanina.sk/galeria/cinnost/zimne-scitanie-vodneho-vtactva/