Rada Národného parku Muránska planina

Rada Národného parku Muránska planina (ďalej len „Rada NP“) je poradným, odborným, konzultačným a iniciačným orgánom Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej. Vznikla  v súlade  s rozhodnutím  ministra  životného  prostredia  Slovenskej  republiky z 24. 6. 2022 č. 44/2022-1.11.1 o zriadení Rady Národného parku Muránska planina a  čl. 6 štatútu  Správy  Národného  parku  Muránska  planina  so  sídlom  v Revúcej. Rada NP zabezpečuje úlohy týkajúce sa  ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma. Jej pôsobnosť a zloženie určuje štatút Rady NP.