Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území. Správa národného parku je aj obhospodarovateľom lesa a správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správa národného parku je príspevkovou organizáciou.

Územnú pôsobnosť, predmet činnosti a úlohy správy národného ako aj zásady jej činnosti, vnútornej organizácie, hospodárenia a vzťahy k iným organizáciám určuje štatút správy národného parku.

Dátum vzniku: 31.3.2022
Názov organizácie: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
Sídlo organizácie: Ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca, Slovenská republika
IČO: 54435439   DIČ: 2121709271 
IČ DPH: SK2121709271
Štatutárny zástupca: RNDr. Miloš Varga – dočasne poverený riaditeľ organizácie
Kontakt: https://www.npmuranskaplanina.sk/kontakt/  
Štatút na stiahnutie: ŠTATÚT príloha č. 1 príloha č. 2