Úprava geologickej lokality Meliatský profil

Na Gemeri, pri maličkej obci Meliata sa vo východnom brehu rieky Muránka, cca 200 m severne od starého meliatského mlyna, nachádza významná geologická lokalita. Ide o miesto, ktoré je dobre známe a často navštevované najmä odbornou verejnosťou z oblasti geológie, no môže byť zaujímavé i pre laickú verejnosť.

V stredu 23.10.2019 sa odborní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR z viacerých chránených území Slovenska zišli pri Meliatskom profile, aby spoločne s obyvateľmi obce Meliata prispeli k jeho úprave a lepšiemu sprístupneniu pre návštevníkov. Lokalita za posledné roky do značnej miery zarástla náletovými drevinami a tie bolo potrebné odstrániť, aby to, čo je na tomto mieste zaujímavé, bolo pre ľudí viditeľné. Zároveň sa v obci osadil drevený panel, na ktorý v krátkom čase pribudne informačná tabuľa približujúca tento geologický unikát. Ďalšia infraštruktúra na lokalite pribudne vďaka iniciatíve samotnej obce, ktorej sa podarilo získať finančné prostriedky na zatraktívnenie lokality vypracovaním projektu.

A čo to ten Meliatský profil vlastne je? Toto miesto má veľký historický význam v odhaľovaní geologickej minulosti našej krajiny. V prirodzených eróznych výstupoch tu sú odkryté až 4 m vysoké bralnaté výstupy hornín, ktoré sú ukážkou geologického vývoja v dávnej minulosti. Práve na tomto mieste sa prvý raz podarilo geológom dokázať výskyt hlbokomorských usadenín na území Slovenska. More, v ktorom sa tieto usadeniny vytvorili, vedci nazývajú meliatsky oceán. Jeho usadeniny sú tu zväčša prekryté plytkovodnými vápencami Slovenského krasu nazvanými Silický príkrov.

Aby nedošlo k poškodeniu tohto typického profilu meliatskej série ďalšou činnosťou človeka, bol Meliatský profil na ploche 15,42 ha vyhlásený v roku 1989 za prírodnú pamiatku. Lokalita je v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras.

A aké ďalšie zaujímavosti môžete vidieť, ak už zamierite do Meliaty? V tesnej blízkosti geologickej lokality preteká aj zachovalá rieka Muránka – územie európskeho významu. Jej splav na kajakoch môže byť v týchto miestach vskutku pôsobivým zážitkom. Medzi obcami Meliata a Bretka sa Muránka zarezáva do vápencov výbežku Licinskej pahorkatiny až do 100 m hĺbky a vytvára tak prielom. Toto romantické údolie vzniklo pred dvomi miliónmi rokov na rozhraní treťohôr a štvrtohôr, keď sa vplyvom geologických síl začalo územie dvíhať. Na hranách prielomu sa striedajú dubovo-hrabové lesy s ostrovmi lesostepných formácií. Okrem samotného meandra rieky tu možno vidieť niektoré krasové javy, napríklad škrapy a menšie jaskynky vzniknuté na puklinách a v dôsledku činnosti rieky. Prielom Muránky bol v roku 1980 takisto vyhlásený za chránené územie. Rozloha prírodnej pamiatky je 39,56 ha a platí tu 4. stupeň ochrany.

Text a foto: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Zdroj: Muránka – od prameňa k ústiu