Vytvorenie kľúčových podmienok rozvoja prírodného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Vytvorenie kľúčových podmienok rozvoja prírodného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina

Akronym projektu: Prírodný_CR_NPMP

Kód projektu: 05I01000057

Projektová schéma: Plán obnovy a odolnosti SR

Názov investície: Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Názov komponentu: Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy

Trvanie projektu: 1.9.2022 – 31.3.2026

Celkový rozpočet projektu: 3 338 075,16 EUR

Opis a ciele projektu:

Projekt sa zameriava na vytváranie podmienok pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina a ponuky v prírodnom cestovnom ruchu.

Ciele projektu sa zameriavajú na vytvorenie kľúčových podmienok a zázemia pre rozvoj prírodného cestovného ruchu, ktorým sa podporí aj vznik nových pracovných príležitostí, a to nie len zelených pracovných miest, ale zamestnanosti aj v ďalších nadväzných oblastiach a to pri zabezpečení potrieb v oblasti ochrany prírody a krajiny a rozvoji biodiverzity. To je aj účelom mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Špecifické ciele projektu:

  • Vytvoriť podmienky pre realizáciu inovatívnych foriem spoznávania prírody prípravou Návštevníckeho centra a zážitkových programov.
  • Sprístupnenie prírodných lokalít v Národnom parku Muránska planina a v najbližšom okolí prostredníctvom 12,45 km trás pre rekreačné bežecké lyžovanie v súlade so zásadami ochrany prírody a krajiny.
  • Zlepšenie dostupnosti a s tým súvisiacej verejnej infraštruktúry strategických vstupných bodov do Národného parku Muránska planina v obciach Muráň a Šumiac / lokalita Červená skala.
  • Zaviesť manažment udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina, s osobitným dôrazom na prírodný cestovný ruch.