Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike

Projekt LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike

Akronym projektu: LIFE IP – Natura 2000 SVK

Kód projektu: LIFE19 IPE/SK/000003

Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Trvanie projektu: 01.01.2021 – 31.12.2030

Maximálny rozpočet projektu: 16 622 242,00 EUR

Maximálna výška finančnej podpory EÚ: 9 973 345,00 EUR

Opis a ciele projektu:

Projekt LIFE IP – Natura 2000 SVK je zameraný na implementáciu Prioritného akčného rámca pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027.(ďalej PAF). Predstavuje tiež integrovaný prístup ku ochrane krajiny na Slovensku.

Prioritný akčný rámec (PAF) je viacročný strategický plánovací nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť komplexný prehľad opatrení a zdrojov financovania potrebných na podporu ochrany celoeurópskej sústavy Natura 2000 a súvisiacej zelenej infraštruktúry. Je zameraný na identifikáciu aktivít, ktoré priamo súvisia s konkrétnymi ochrannými opatreniami vytvorenými pre lokality sústavy Natura 2000 tak, aby sa na úrovni lokalít dosiahli ciele ochrany tých druhov a typov biotopov, pre ktoré boli dané lokality označené za chránené.

Hlavným cieľom Integrovaného projektu LIFE je implementácia PAF pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027, v zmysle článku 8 smernice o biotopoch 92/43/EHS. Tento cieľ nám umožní dosiahnuť cieľ 1 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch, pokiaľ ide o prínos k zlepšeniu stavu ochrany niektorých konkrétnych a prioritných druhov a typov biotopov, a môže zahŕňať aj širšie činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej koherencii sústavy Natura 2000 v širšom a cezhraničnom kontexte.

Projektové aktivity sa realizujú v projektových územiach – Záhorie, Poľana, Muránska planina a Latorica. Navrhnuté aktivity sa venujú i starostlivosti o vybrané rašeliniská formou zabezpečenia manažmentových aktivít prostredníctvom dvoch manažmentových centier, pre ktoré bude zakúpená manažmentová technika a zabezpečený prevádzkový personál. Pre vybrané projektové územia – Záhorie a  Poľana budú vypracované integrované programy starostlivosti.

 

Špecifické ciele projektu:

 • Zabezpečiť aby sa ciele ochrany a manažment lokalít Natura 2000 stanovovali na základe spoľahlivých údajoch; a aby sa doplnili existujúce údaje a metodické medzery v manažmente lokalít Natura 2000,
 • Zabezpečiť hodnotenia efektívnosti manažmentových opatrení a intervencií vykonaných v oblastiach Natura 2000,
 • Zvyšovať efektívnosť a dostatočnosť monitorovacieho systému na poskytovanie údajov na bio geografickej úrovni pre podávanie správ,
 • Posúdiť vplyv klimatickej zmeny a navrhnúť zmierňujúce opatrenia a politiky/manažment území,
 • Koherencia sústavy Natura 2000 bude zabezpečená identifikáciou prvkov ekologickej prepojenosti (ekologické koridory, nášľapné kamene,…) a uplatňovaním opatrení na ich ochranu prostredníctvom príslušných politík a ďalších nástrojov,
 • Zlepšiť integráciu sústavy Natura 2000 a požiadaviek ochrany prírody a biodiverzity do lesných hospodárskych plánov a plánov manažmentu povodňových rizík,
 • Zaistiť efektívnosť prírode blízkeho hospodárenia a tzv. Nature Based solutions – riešení založených na prírode,
 • Zabezpečiť zavedenie a hodnotenie chýbajúcich/nedostatočných manažmentových opatrení vo vybraných typoch biotopov (napr. rašeliniská, lúky, atď.),
 • Zriadiť, testovať a hodnotiť agrolesnícke systémy demonštračného charakteru,
 • Obnoviť biotopy a zaviesť osobitný manažment pre vysoko ohrozené druhy ako je Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), Fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), Korytnačka močiarna (Emys orbicularis), Ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) a Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia),
 • Vyhodnotiť účinnosť a replikovať skúsenosti a znalosti z demonštračných miest prostredníctvom existujúcich nových nástrojov politiky vrátane poskytovania odporúčaní pre programovanie fondov EÚ,
 • Zvýšiť povedomie a prijatie sústavy Natura 2000 medzi odbornou a širokou verejnosťou vrátane povedomia o ekosystémových službách poskytovaných sústavou Natura 2000.

Správa NP Muránska planina sa bude podieľať takmer na všetkých projektových aktivitách.

 

Projektové aktivity sú rozdelené do piatich častí:

 • Prípravné opatrenia, ktorých cieľom je pripraviť technickú dokumentáciu; štúdie; integrované manažmentové plány; či príprava stratégií pre komunikáciu a zapojenie zainteresovaných strán a verejnosti,
 • Konkrétne opatrenia na ochranu prírody, ktoré by mali okrem iného zvyšovať efektívnosť správy lokalít sústavy Natura 2000; vylepšiť sieťové prepojenie území sústavy Natura 2000; monitorovanie a hodnotenie stavu cieľových prvkov ochrany na úrovni lokalít; analýza cieľových prvkov siete Natura 2000 a zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy; asi najdôležitejšou aktivitou v tejto časti je implementácia konkrétnych ochranárskych akcií v demonštračných lokalitách projektov a vývoj nových manažmentových prístupov,
 • Monitoring sa bude sústreďovať na implementáciu PAF; monitorovanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov projektu; sociálno-ekonomických dopadov projektu a ekosystémových služieb; zároveň sa budú priebežne monitorovať konkrétne prebiehajúce akcie projektu a ich vplyv na biodiverzitu,
 • Zvyšovanie povedomia o Natura 2000 a šírenie výsledkov projektu je jednou z kľúčových aktivít IP LIFE NATURA 2000. Projekt sa zameriava na šírenie informácií a zvyšovania povedomia o sieti Natura 2000; environmentálnej výchovy vo vzťahu k Natura 2000; či komunikácia a šírenie výsledkov; replikácia a vytváranie sietí s inými projektami,
 • Projektový manažment a monitorovanie priebehu projektu a príprava plánu After-LIFE

 

Medzi najzaujímavejšie aktivity tohto projektu patria:

 • šírenie a replikovateľnosť poznatkov – nové techniky (napríklad agrolesnícke opatrenia) a nové prístupy k ich manažmentu na manažment príslušných biotopov prostredníctvom prepojenia rezortov a ostatných subjektov,
 • Lepšia integrácia cieľov ochrany prírody a biodiverzity do Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP),
 • implementácia konkrétnych ochranárskych akcií na demonštračných lokalitách projektu a vývoj nových manažérskych prístupov prostredníctvom integrovaného manažmentu v rámci celej krajiny – aj pre ďalšie biotopy a druhy v budúcnosti,
 • Nové prístupy ku komunikácií v lokalitách, kde budú spolupracovať rôzni odborníci a riadiace orgány na projektových aktivitách,
 • Zavedenie prístupov „najlepšej praxe“ a osvedčených postupov (napr. Opätovné zavedenie opakovaného hospodárenia (kosenia) na biotopy rašelinísk, obnova bočnej spojitosti vodných útvarov atď.),
 • Nový prístup k monitorovaniu a hodnoteniu účinnosti opatrení- nielen štandardné biologické a sociálno-ekonomické, ale aj ekonomická a technická účinnosť použitých metód monitorovania,
 • hodnotenie stavu ochrany aj na miestnej úrovni,
 • Zmiernenie dopadu klimatických zmien na funkcie Natura 2000,
 • Vytvorenie Strediska pre správu rašelinísk, agrolesníctvo ako prístup k lesnému manažmentu, atď.

 

Celý projekt bude prebiehať v týchto pilotných oblastiach:

 • Rašeliniská severnej a strednej časti Slovenska: Pestrosť biotopov v tejto oblasti je vysoká, okrem rašelinísk a lesov sa tu nachádzajú aj biotopy lúk a pasienkov. V týchto oblastiach sa bude kosiť, odstraňovať krov či mulčovať biomasa aby sa zabezpečil najlepší prístup k manažmentu biotopov rašelinísk. Cieľom plánovanej hlbšej diskusie s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov bude zaistiť dlhodobú udržateľnosť území.
 • Záhorie: Častými záplavami vznikli nivné trávnaté ekosystémy, ktoré sú v tejto oblasti najcennejším krajinným prvkom. Nemenej významné sú lužné lesy pri vodných tokoch, najmä pri rieke Morava. Aktivity projektu sa preto budú sústreďovať na zavádzanie agrolesníckych systémov, odstránia sa kry a dreviny, budú sa vytvárať trávnaté plochy určené na spásanie. Vodohospodárske aktivity budú zahŕňať obnovu pobrežných oblastí a opätovné pripojenie vybraných riečnych meandrov.
 • Muránska planina: Ide o veľmi rôznorodú a druhovo bohatú oblasť. Najviac zastúpené sú lesné oblasti a trávnaté porasty, v menšej časti vodné a pobrežné ekosystémy. Aktivity budú zamerané na zlepšovanie podmienok prostredia pre tetrova hlucháňa, teda zníženie hustoty lesného porastu, zníženie hustoty poľovnej zveri a iné. Ďalšou aktivitou bude obnova a starostlivosť o polo-prírodné trávne plochy.
 • Latorica: Predstavuje mozaiku lužných lesov, mokradí, mŕtvych ramien a lužných lúk a naplavenín riek Latorica a Bodrog. Vyskytuje sa tu 16 biotopov európskeho významu s množstvom vzácnych živočíšnych aj rastlinných druhov. V tejto lokalite sa preto budú obnovovať trávnaté plochy prostredníctvom výrubu a odlesňovania. Významná bude tiež výstavba prívodnej infraštruktúry a budovanie kanálu na prívod vody do mŕtveho ramena Tajba, na rieke Bodrog.
 • Poľana: Pre Poľanu je typická vysoká rozmanitosť rastlinných aj živočíšnych druhov. Nachádza sa tu 15 biotopov európskeho významu. Najväčšie zastúpenie majú horské kosné lúky, prechodné rašeliniská, trasoviská, rôzne typy lesného porastu v južnej oblasti hojne obhospodarované lúky, pasienky, staré ovocné sady a orné polia. Projektové aktivity v tejto lokalite budú zahŕňať obnovu horských lúk a manažment mladších. V dotknutých oblastiach je dôležité zlepšiť prostredie a stavv ochrany hlucháňa hôrneho, ako aj endemického druhu Ľanolistníka bezlistencového (Thesium ebracteatum).