Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projektovom území v rámci CHVU017 Muránska planina-Stolica a SKUEV0225 Muránska planina

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projektovom území v rámci CHVU017 Muránska planina-Stolica a SKUEV0225 Muránska planina

Kód projektu: 310011CQD6

Výzva – kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie Biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Trvanie projektu: 1.1.2023 – 31.12.2023

Celkový rozpočet projektu: 1 374 799,75 EUR*


*(v zmysle dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP)

Opis a ciele projektu:

Cieľom tohto projektu je zlepšenie stavu predmetných biotopov, druhov živočíchov a druhov vtákov európskeho významu v projektovom území  v Správe Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej prostredníctvom realizácie vybraných manažmentových opatrení.

V predmetnom území ide o nasledovné druhy vtákov, lesné a nelesné biotopy a biotopy druhov európskeho významu: pôtik kapcavý (Aegolius funereus), žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus),  včelár lesný (Pernis apivorus), Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls 5.3 Vápnomilné bukové lesy (9150), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410), Tr 1 Suchomilné trávinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk 2 Horské kosné lúky (6520), netopier čierny (Barbastella barbastellus) a netopier veľkouchý (Myotis bechsteini). V prípade medveďa hnedého (Ursus arctos) je cieľom zachovanie jeho priaznivého stavu.

Projekt je zameraný na:

 • obnovu porastov – prirodzené drevinové zloženie (opatrenie č.1)
 • výchovu mladých lesných porastov (opatrenie č. 2)
 • nahradenie chemickej ochrany (opatrenie č. 3)
 • kosenie, mulčovanie a odstránenie biomasy (opatrenie č. 4)
 • lesnú dopravnú sieť (opatrenie č. 5)
 • opravu a údržbu turistických značených chodníkov (TZCH) a turistickej infraštruktúry, revitalizácia okolia TZCH (opatrenie č. 6)
 • ochranu lesa pred podkôrnym hmyzom (opatrenie č. 7)
 • výkup lesných pozemkov (opatrenie č. 8)
 • opatrenia na zlepšenie akceptácie medveďa hnedého v území (opatrenie č. 9)
 • mapovanie druhov, sledovanie stavu chránených druhov a biotopov (opatrenie č. 10)
 • strážna služba (opatrenie č. 11)