Revitalizácia chovu Norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká Lúka

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Revitalizácia chovu Norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká Lúka

Akronym projektu: Revitalizácia chovu Norika

Kód projektu: 05l01-18-V01000007

Projektová schéma: Plán obnovy a odolnosti SR

Názov investície: Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Názov komponentu: Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy

Trvanie projektu: 01.08.2023 – 31.03.2026

Celkový rozpočet projektu: 450 574,00 EUR

Opis a ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k udržateľnosti historického chovu – Norika muránskeho typu na Muránskej planine. Podporiť prírodný turizmus v spojení s koňmi na území národného parku, pretože polodivoký chov horského koňa je symbolom a turistickou atrakciou Muránskej planiny. Prírodný turizmus chceme podporiť aj zriadením dopravy turistov na trase Javoriny – Veľká Lúka na koči ťahanom konským záprahom.

Špecifické ciele projektu:

  • Zachovanie chovu Norika muránskeho typu na pre použitie v prírode blízkom obhospodarovaní lesov
  • Doplnenie aktivity prírodného turizmu cez zriadenie dopravy turistov na koči ťahanom konským záprahom
  • Zlepšenie ekologických podmienok parkovania strojných zariadení na hospodárskom dvore Veľká Lúka
  • Zvýšenie bezpečnosti zachytávania a manipulácie s odpadovými vodami (riziko kontaminácie povrchových vôd konským trusom a močovkou)
  • Udržateľnosť zamestnania 5 pracovných miest a zvýšenie zamestnanosti o 2 pracovné miesta – z toho: 1 pracovné miesto traktoristu a 1 pracovné miesto pre pohoniča koča
  • Zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o biotopy horských lúk na Muránskej planine v spojitosti s chovom koní
  • Zlepšenie podmienok na zabezpečenie krmiva pre chov koní
  • Zachovanie turistickej atrakcie – symbolu Muránskej planiny – voľný chov horských koní – Norika muránskeho typu
  • Zachovanie kultúrneho dedičstva – vyše 70 ročnej histórie chovu koní na Muráni