Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Kód projektu: 310011L489

Výzva – kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie Biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Žiadateľ projektu: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Partneri projektu: Národná zoologická záhrada Bojnice, Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici pracovisko Slovenská Ľupča, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi, Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Zazmluvnená výška NFP: 7 999 997,57 EUR

Výška NFP partnera 3*: 66 150,00 EUR

Realizácia aktivít projektu partnera 3*: apríl 2022 – december 2023


*Partner 3: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Opis a ciele projektu:

Hlavný cieľ projektu  je zachovanie priaznivého stavu vlka dravého a medveďa hnedého v aplskom bioregióne, dosiahnutie priaznivého stavu u vlka dravého v panónskom bioregióne a u rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020, najmä jej cieľom A.1: Zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stravu.

Hlavnou aktivitou projektu je realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy a časti zabezpečované  v rámci hlavnej aktivity:

  • Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd;
  • Ochrana biotopov veľkých šeliem pred nežiadúcimi antropickými vplyvmi;
  • Zabezpečenie eliminácie vnadísk a krmovísk pre raticovú zver, ktoré sú založené v rozpore s platnou legislatívou na úseku poľovníctva;
  • Evidencia všetkých škôd spôsobených veľkými šelmami na poľnohospodárskych plodinách, včelstvách a včelárskych zariadeniach, hospodárskych zvieratách, ovocných drevinách a kroch, pastierskych strážnych psoch, pastierskych psoch, poľovnej zveri, živote a zdraví fyzických osôb a majetku;
  • Fotomapovanie a fotomonitoring veľkých šeliem.

Hlavným výstupom projektu bude posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Ďalšie výstupy projektu sa týkajú zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, skvalitnenie práce s verejnosťou. Projekt je realizovaný v rámci celého areálu rozšírenia veľkých šeliem (aj potencionálneho). Výskytové dáta (pobytové znaky) veľkých šeliem sú priebežne zaznamenávané na portáli: www.biomonitoring.sk.


Zrealizované aktivity v rámci projektu:

V rokoch 2022 a 2023 sa zamestnanci NP Muránska planina zúčastňovali na komisionálnom šetrení škôd spôsobených veľkými šelmami – najviac výjazdov bolo vykonaných ku škodám spôsobených vlkom dravým.  Zamestnanci strážnej služby NP Muránska planina ďalej vykonávali preventívne kontroly v územiach svojej pôsobnosti zamerané na odhaľovania prípadov nelegálneho lovu veľkých šeliem. Strážcovia vykonávali kontroly zamerané na zabezpečenie zlepšenia ochrany biotopov veľkých šeliem.

V dňoch 2. a 3. februára 2023 prebehol zimný monitoring veľkých šeliem na transektoch v NP Muránska planina. Na 26 transektoch bolo prejdených 398 km. Zachytené stopy šeliem: rys – 4 jedince, vlk – 5 skupín (2 skupiny zo stopovaných majú jadro teritória v NP, 3 stopované skupiny okrajovo) medveď – 9 jedincov. Pri vlkoch sa počet jedincov v skupine pohyboval od 3 do min. 5 (nemožno vylúčiť, že v skupine bolo viacej jedincov).

V oblasti monitoringu bol v priebehu rokov 2022 a 2023 realizovaný oportunistický monitoring rysa v NP Muránska planina. Súbežne prebiehalo kontinuálne mapovanie výskytu veľkých šeliem na kompetenčnom území NP Muránska planina. Zaznamenával sa výskyt medveďa, vlka a rysa pri terénnej činnosti zamestnancov NP Muránska planina (stopy, priame pozorovania, úhyny) a údaje z fotopascí (snímky, videosekvencie), ktoré sa priebežne vkladajú do databázy KIMS, zvyšné údaje budú postupne spracované.