Správa Národného parku Muránska planina bude rozvíjať chov norika muránskeho typu

Správa Národného parku Muránska planina bude rozvíjať chov norika muránskeho typu

Správa Národného parku Muránska planina má za cieľ nielen zachrániť ale aj rozvíjať jedinečný chov norika muránskeho typu. V zmysle dohody ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva, starostlivosť o vzácne kone budú zabezpečovať Lesy SR š. p. a Správa Národného parku spoločne.

Kone sú významné pre zachovanie biologickej rozmanitosti lúk v NP Muránska planina, ktoré by sa bez  pasenia a kosenia zmenili na les. Práve z dôvodu zachovania lúk, chovateľskej tradície ale aj z úcty k práci generácií chovateľov koní má Správa NP záujem, aby sa tento jedinečný chov zachoval. Na financovaní starostlivosti o symbolické plemeno sa bude podieľať so sumou 200 tisíc eur ročne.

Muránska planina je jedným z troch národných parkov Slovenska, ktorý má schválenú zonáciu. Už pri tvorbe jej návrhu sa bral veľký zreteľ na to, aby sa tu chov hospodárskych zvierat vrátane koní rozvíjal. Preto sa v projekte ochrany Národného parku Muránska planina, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa zadefinovali ekologicko-funkčné priestory (trvalé trávne porasty a ostatné nelesné a lesné biotopy s extenzívnym využitím), v ktorých je hospodárenie nevyhnutné pre udržanie priaznivého stavu biotopov alebo druhov viazaných na takéto biotopy.

Zonáciou Národného parku Muránska planina sa vytvorili podmienky aj pre ďalší rozvoj chovu koní a pre rozvoj prírodného cestovného ruchu a agroturizmu. Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR schválilo projekt  na revitalizáciu chovu norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká lúka. Na projekt pôjde takmer 430 tisíc eur.

Ing. Ján Šmídt

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej