Prvýkrát zasadala Rada Národného parku Muránska planina

Národný park Muránska planina má od 9. decembra 2022 fungujúcu radu. Rada vznikla ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej. Jej 13 členov menoval minister životného prostredia, radu tvoria zástupcovia samospráv, neštátnych užívateľov pozemkov, akademickej a vedeckej obce, organizácií cestovného ruchu, mimovládnych organizácií a cezhraničnej spolupráce. Zastúpenie v rade má aj zriaďovateľ správy národného parku – Ministerstvo životného prostredia SR. Členom rady je aj riaditeľ správy národného parku, ten však nemá hlasovacie právo.

Rada na svojom prvom zasadnutí schválila štatút a zvolila si predsedu. Predsedom Rady Národného parku Muránska planina sa stal doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý bol v rokoch 1998 až 2007 riaditeľom Správy Národného parku Muránska planina.

Kompetenciou rady je napríklad prerokovávať a vydávať odporúčania k strategickým a programovým materiálom, návrhom zámerov ochrany a rozvoja územia národného parku. Rada môže identifikovať problémy a príležitosti na území národného parku v oblastiach ochrany prírody a krajiny, rozvoja cestovného ruchu, rozvoja vidieka a podpory lokálnej ekonomiky a predkladať správe národného parku návrhy na riešenie identifikovaných problémov a na využitie príležitostí. Rada môže dávať podnety pre spracovanie plánu hlavných úloh Správy Národného parku Muránska planina a sledovať a vyhodnocovať činnosť správy národného parku v oblasti starostlivosti o prírodné zložky a uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesnom hospodárstve i poľnohospodárstve.

Text: Ján Šmídt, Správa NP Muránska planina

Foto: M. Detko