Odpoveď riaditeľa Správy NP Muránska planina na otvorený list lesníkov

Dňa 24. februára 2021 zverejnili lesníci z Muránskej planiny na sociálnych sieťach i v médiách otvorený list, ktorý bol adresovaný Ing. Jánovi Šmídtovi – riaditeľovi Správy Národného parku Muránska planina. Jeho znenie si môžete prečítať tu: OTVORENÝ LIST LESNÍKOV. List bol reakciou na podnet Správy NP Muránska planina, na základe ktorého orgán ochrany prírody začal konanie o zákaze vykonania úmyselnej ťažby a predbežným opatrením počas doby konania túto ťažbu zakázal. Porasty, v ktorých mala ťažba prebiehať, sú biotopmi chránených druhov rastlín a živočíchov a jej realizáciou hrozí negatívne ovplyvnenie predmetov ochrany chráneného územia. Prinášame vám reakciu Ing. Jána Šmídta, riaditeľa Správy NP Muránska planina na otvorený list lesníkov:


Vážení páni lesníci z Muránskej planiny,

odhliadnuc od skutočnosti, že o vašom otvorenom liste, z ktorého textu vyplýva, že je adresovaný mne, som sa dozvedel z médií, mi v prvom rade dovoľte vyjadriť počudovanie, že celý list je napísaný veľmi osobne. Tak, ako ste vy, zamestnancami štátneho podniku zriadeného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, som i ja zamestnancom Štátnej ochrany prírody SR –  štátnej organizácie zriadenej Ministerstvom životného prostredia SR. Tak, ako si vy vykonávate svoju prácu, tak sa aj ja snažím vykonávať tú svoju a zodpovedám sa za ňu svojmu nadriadenému.

Čo sa týka komunikácie, nikdy som sa ani ja a pokiaľ viem, tak ani nikto z mojich kolegov, neschovával pred komunikáciou s nikým z vás. Čo sa týka komunikácie o zonácii NP Muránska planina, oficiálne prerokovávania vedie Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Tie však boli kvôli pandémii Covid-19 dočasne pozastavené. Zo strany Správy NP Muránska planina prebiehajú naďalej neoficiálne rokovania o zonácii s neštátnymi vlastníkmi a užívateľmi, ktorých záujmy môžu byť zonáciou dotknuté. V prípade Lesov SR bolo pozastavenie neformálnych rokovaní logické – prebiehajú zmeny v personálnom obsadení významných funkcií na generálnom riaditeľstve a prebiehajú výberové konania na pozície riaditeľov odštepných závodov. Po nich môžu neformálne a po zlepšení pandemickej situácie aj formálne rokovania o zonácii NP Muránska planina zmysluplne pokračovať.

Avšak ešte pred spomenutými personálnymi zmenami sme vám predstavili alternatívny návrh zonácie NP Muránska planina (zo signatárov listu bol prítomný Ing. Cyril Bábeľa st.), v ktorom sme navrhli, okrem iného zmenšenie výmery A zóny o porasty s vysokým zastúpením smreka v porovnaní s prirodzeným zastúpením a o niektoré porasty v blízkosti obce, rozfázovanie vyhlasovania A zóny, aby sa tlmili socioekonomické dopady. Zhodli sme sa v potrebe zlepšiť štruktúru a drevinové zloženie porastov so zmeneným drevinovým zložením a za týmto účelom sme spoločne pripravili projekt na získanie finančných prostriedkov na pestovnú činnosť a ochranu lesa v biotopoch hlucháňa. Spoločne s OZ Revúca a ďalšími vlastníkmi a užívateľmi pripravujeme ďalší projekt na získanie prostriedkov na zlepšenie manažmentu lúk a mokradí na Muránskej planine. Príprava spoločných projektov by bez komunikácie aj s vašim zamestnávateľom nebola možná.

Naozaj si nemyslím, že ste neznalí zákonov platných na Slovensku. Posudzovanie plánov alebo projektov na európsku sústavu chránených území, ktorej súčasťou je aj Muránska planina ako územie európskeho významu (SKUEV0225) a aj ako Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica (SKCHVU017) sa v čase schvaľovania PSL pre LC Lesy Muráň, LC Lesy Červená Skala a LC Lesy Telgárt nevzťahovalo na programy starostlivosti o lesy. Až novelizácia zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení platnom od 1. 1. 2020 umožňovala vykonať takéto posudzovanie plánovaných úmyselných ťažieb.

Pri posudzovaní sme vychádzali predovšetkým zo stanoviska Správy NP Muránska planina k vyhotoveniu programov starostlivosti o lesy pre LHC Muráň z roku 2014 a LC Lesy Červená Skala a Lesy Telgárt z roku 2016. Už vtedy sme vo všetkých predmetných porastoch požadovali, aby z dôvodu zabezpečenia ochrany druhov (napríklad na tokaniskách hlucháňa vo veľmi starých a častokrát aj veľmi riedkych ochranných lesoch alebo v ochranných lesoch v hniezdiskách orla skalného) neboli plánované žiadne hospodárske opatrenia. Žiaľ, nestalo sa a vo všetkých predmetných porastoch úmyselné ťažby naplánované boli. Pri posudzovaní v decembri 2020 sme však museli zohľadniť aj rozsah náhodných ťažieb v rámci chráneného vtáčieho územia, vykonaním ktorých sa znížili plochy biotopov druhov po roku 2015. Ďalšie zhoršovanie biotopov, najmä vtákov a stromových druhov netopierov realizovaním obnovných ťažieb v predmetných ochranných lesoch sme vyhodnotili ako činnosť, ktorá môže mať vplyv na predmet ochrany. Ako v liste správne uvádzate, náš list NPMP/316/2020 s dátumom 31.12.2020 bol osobne doručený do podateľne Okresného úradu v Banskej Bystrici dňa 18.1.2021.

Orgán ochrany prírody vo veci vedie konanie a vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastavil úmyselnú ťažbu v lesných porastoch. Upozorňujem na skutočnosť, že z ťažieb plánovaných na realizáciu na LC Lesy Muráň v I. kvartáli 2021 sa predbežné opatrenie dotklo len jedného porastu, na ktorom sme sa pri komunikácii o pripravovanej zonácii NP Muránska planina zhodli so zástupcami Lesov SR, že tento porast bude súčasťou A zóny.

Čitateľ tohto listu znalý miestnych pomerov, ktorý vie, že na konci februára 2021 boli náhle zastavené ťažbové činnosti vo viacerých porastoch pri Muráni a Tisovci a nie iba v jednom poraste, ako uvádzam vyššie, by ma mohol podozrievať zo zavádzania. Ako to teda je so zastavením ťažieb v ostatných porastoch?

Náhle zastavenie ťažieb v ďalších 16 porastoch na LC Lesy Muráň a v 13 porastoch na LC Lesy Tisovec vyplynulo zo skutočnosti, že podľa zákona o ochrane prírody „Vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorý je dotknutý podmienkami ochrany určenými v zámere (pozn.: vyhlásiť Národný park Muránska planina a jeho zóny), sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere“. Pri zverejnení zámeru vyhlásiť NP Muránska planina a jeho zóny verejnou vyhláškou z 24. 1. 2020 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na túto povinnosť vyplývajúcu zo zákona upozornil. Správa NP Muránska planina upozornila opätovne Lesy SR, š. p. OZ Revúca listom zo dňa 26. 10. 2020, v závere ktorého sa uvádza „…si Vás dovolíme požiadať, aby ste o plánovaných činnostiach (napr. úmyselná ťažba) bezodkladne informovali Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie za účelom zosúladenia vami plánovanej činnosti v konkrétnych porastoch so zverejneným zámerom vyhlásiť NP Muránska planina a jeho zóny“.

Dňa 25. 1. 2021, teda až o tri mesiace neskôr, Správa NP Muránska planina obdržala žiadosť Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k vykonávaniu plánovaných úmyselných ťažieb oznámených v zmysle § 50 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov okresnému úradu Lesmi SR, š. p., OZ Revúca na I. kvartál 2021 (List OZ Revúca č. 949/2021 zo dňa 13. 1. 2021). Išlo o plánované hospodárske opatrenia v lesoch, ktoré by mohli byť v rozpore so zámerom zonácie NP Muránska planina. Dňa 1. 2. 2021 sme Okresnému úradu Banská Bystrica zaslali naše odborné stanovisko, v ktorom sme z 34 porastov, v ktorých sú plánované ťažby, nesúhlasili s ich vykonaním v 17 porastoch z dôvodu možného poškodenia, zhoršovania stavu alebo až zničenia biotopu chránených druhov.

Podobný postup bol aj v prípade oznámenia Lesov SR, š. p. OZ Rimavská Sobota listom zo dňa 17. 12. 2021, doručený bol ŠOP SR 14. 1. 2021, pričom boli oznámené činnosti plánované na celý rok 2021. Z nich Správa NP Muránska planina vyjadrila nesúhlas s vykonaním ťažieb v 13 porastoch. Na základe neho podobne ako na LC Lesy Muráň Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredia listom zo dňa 9. 2. 2021 (nám bol doručený 18. 2. 2021) upozornil žiadateľa, že vykonanie plánovaných ťažieb bude v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane prírody vzťahujúcimi sa na chránené druhy rastlín a živočíchov.

Zodpovední pracovníci vášho zamestnávateľa zazmluvnili dodávky prác u dodávateľov v porastoch, o ktorých vedeli, že sú v zámere vyhlásiť Národný park Muránska planina a jeho zóny navrhnuté do A zóny a že v nich hrozí, že orgán ochrany prírody tieto činnosti zakáže.

Ak sa nemýlim, tak plán činností na I. kvartál 2021 sa robil niekedy v októbri 2020. Ak by boli zodpovední pracovníci vášho zamestnávateľa iniciovali komunikáciu o plánovaných činnostiach v súlade so zákonom, teda informovali bezodkladne, dalo sa vyhnúť veľmi nepríjemnému zastaveniu naplánovaných ťažieb, ku ktorému došlo na konci februára 2021. Odhadujem, že 20 ľudí ostalo zo dňa na deň bez roboty kvôli manažérskej chybe. A určite to nebola chyba na strane Štátnej ochrany prírody SR. Keby ste chceli stavať napríklad dom, tak si určite neobjednávate stavebnú firmu, kým nemáte vybavené stavebné povolenie.

Na záver ešte k hodnotám. Veľmi si vážim generácie lesníkov, ktorí sa počnúc Ludwigom Greinerom v prvej polovici 19. storočia svojim umom pričinili o to, že vtedy prevažne vyťažené lesy pre bane a huty na Gemeri, v Malohonte a na Horehroní premenili na lesy s vysokou biodiverzitou. Lenže je tu rok 2021, už vyše 23 rokov tu máme vyhlásený národný park, sme hrdými členmi Európskej únie a máme tu aj programové vyhlásenie vlády podpísané okrem iných aj ministrami životného prostredia a pôdohospodárstva. Sme zamestnancami štátnych organizácií, snažme sa ho teda napĺňať.

Nakoniec už len dodám, že medzičasom sme sa stretli s vedúcim lesnej správy Veľká lúka Ing. Cyrilom Bábeľom a vysvetlili sme si postoje a kroky oboch strán, zároveň sme sa dohodli na obojstrannom zlepšení komunikácie.

S pozdravom,

Ján Šmídt

riaditeľ Správy NP Muránska planina