Návštevnícke centrá ako vstupné brány k národným pokladom

Návštevnícke centrá ako vstupné brány k národným pokladom

Na pôde Polyfunkčného centra Správy Národného parku Muránska planina sa dňa 7.12.2023 konal v rámci projektu z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR odborný seminár na tému budovania siete návštevníckych centier v Českej republike. Zúčastnili sa ho pracovníci siedmych národných parkov Slovenska, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR a Správy slovenských jaskýň, CHKO Cerová vrchovina, Rozvojovej agentúry BBSK a krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý program, ktorý mal za cieľ priblížiť nám postupy tvorby návštevníckych stredísk, interpretačných plánov a praktické ukážky našich kolegov z Českej republiky, ktorí majú s touto odbornou činnosťou bohaté dlhoročné skúsenosti.

Prvým prednášajúcim na seminári bol Mgr. Tomáš Růžička z Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR, ktorý sa od počiatku podieľal na budovaní siete Domov přírody po Českej republike.

Ako druhý prednášajúci vystúpil Mgr. et Mgr. Michal Medek z Ústavu pro interpretaci místního dědictví ČR.  Ústav pre interpretáciu miestneho dedičstva ČR vznikol v roku 2016 s cieľom realizovať odborný výskum v oblasti interpretácie prírodného a kultúrno-historického dedičstva, vytvárať metodické materiály, analýzy a ďalšie aktivity odborného charakteru.

Veríme, že spolupráca s odborníkmi v tejto oblasti, ako aj s kolegami z iných chránených území v rámci Slovenskej republiky, povedie ku kvalitnej tvorbe a plánovaniu návštevníckych centier na Slovensku.

Správa Národného parku Muránska planina pracuje v projekte „Vytvorenie kľúčových podmienok rozvoja prírodného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina“  na navrhnutí moderného návštevníckeho centra, ktoré bude mať sídlo v obci Muráň. Naším cieľom je ponúknuť návštevníkom plnohodnotný zážitok pri objavovaní miestnych prírodných pokladov, vytvorení si hlbšieho vzťahu k dôležitým miestam, ľudom a udalostiam, a tak zvyšovať povedomie verejnosti o hodnote miestneho prírodného dedičstva a prispievať k jeho ochrane a udržateľnému rozvoju.

Text: Bc Tímea Gajdošová, Správa NP Muránska planina

Foto: Z. Čizmárová

Seminár bol realizovaný v rámci projektu „Vytvorenie kľúčových podmienok rozvoja prírodného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina (Prírodný_CR_NPMP/ 05I01000057)“, ktorý podporila Európska únia z programu Plán obnovy a odolnosti SR a Ministerstvo životného prostredia SR.