Náučný chodník Hradová

vzdialenosť

3,12 km

náročnosť

stredne ťažká

čas

2h

prevýšenie

480 m

O náučnom chodníku

Tisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších krajinných dominánt okolia Tisovca. Tento mohutný a rozložitý vrch z vápencových brál s početnými jaskyňami poskytoval ľuďom bezpečné bývanie už od mladšej doby kamennej. Stopy po pravekom osídlení dodnes nachádzame takmer po celom hrebeni. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend a povestí. Pre svoje nesporné prírodné hodnoty bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Prírodné krásy, zaujímavosti a históriu Hradovej vám priblíži tento náučný chodník.

Kadiaľ vedie trasa náučného chodníka

Náučný chodník vedie z mesta Tisovec južnými svahmi až na samotný hrebeň. Má spolu deväť zastávok, pričom prvou je informačný bod, ktorý je umiestnený vedľa budovy strednej odbornej školy v Tisovci. Úvodná časť náučného chodníka vedie súbežne s modro značeným turistickým chodníkom (č. 2640) a smeruje JZ od informačného bodu pod úpätie Hradovej. Tu sa nachádza druhá zastávka, kde sa dozviete informácie o chránenom území, do ktorého vstupujete. Od tohto miesta vedie náučný chodník súbežne so žlto značeným turistickým chodníkom (č. 8483) a začína výrazne stúpať.

Náučný chodník končí na malej vrcholovej lúke, kde v mladšej a neskoršej dobe bronzovej stála osada ľudí kyjatickej kultúry. Oplatí sa však pokračovať ďalej po žlto značenej turistickej trase, ktorá vás dovedie na skalný hrebeň Hradovej s prekrásnymi výhľadmi do širokého okolia a s výhľadom na Okrúhlu skalu. Toto miesto je skutočnou odmenou za Vašu námahu.

Trasa náučného chodníka je určená výlučne pre peších návštevníkov.

O Tisovskom hrade

Zalesnený vrchol Hradovej dodnes ukrýva zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend a povestí. Keďže sa rodové archívy bývalých majiteľov Tisovca nezachovali a stredoveké listiny, alebo ich časti boli zničené v 18. storočí, chýbajú hodnoverné listiny, ktoré by dali odpoveď na otázku kto, kedy a prečo staval Tisovský hrad. Podľa starých publikácií patril kaločskému arcibiskupovi. V 15. storočí sa vraj hradu zmocnilo vojsko Jána Jiskru z Bradýsa a následne vojsko kráľa Mateja Korvína. V ďalšom vývoji bol hrad údajne pod tureckou zvrchovanosťou, až ho napokon zbúrali cisárske vojská po potlačení protihabsburského povstania Vojtecha Thökolyho.

Hrad sa skladal z dvoch samostatných, na sebe nezávislých pevností. Na východnej strane hrebeňa sa do zreteľnej výšky zachovalo opevnenie a zvyšky vstupnej brány takzvaného Starého hradu. Západne od neho, pri Okrúhlej skale sa v hustej vegetácii dochovali zvyšky opevnenia druhej pevnosti, takzvaného Nového hradu. Starý ani Nový hrad pravdepodobne nikdy neboli dokončené.

Národná prírodná rezervácia Hradová

Hradová, spolu so Suchými dolmi, reprezentuje najzápadnejšiu časť Muránskej planiny.  Je budovaná dolomitmi a vápencami vrchného triasu, ktoré dostali pomenovanie podľa miesta svojho výskytu – tisovecké vápence. Krasový povrch bol v minulosti hlboko rozčlenený pôsobením riečnej erózie. V podzemí sa vytvorilo viacero jaskýň. Na južnej strane Hradovej vystupujú na povrch krasové útvary – škrapy. Vo vrcholovej časti územia sa sformoval výrazný skalnatý hrebeň, ktorý tvoria bralá značne skrasovatených vápencov. Pozoruhodným útvarom na južnej strane masívu Hradovej je Okrúhla skala (851 m n. m.), ktorá už zďaleka vyniká svojou mohutnosťou a pravidelným tvarom.

Hradová bola v roku 1984 bola  zaradená medzi maloplošne chránené územia. Dôvodom pre zriadenie tejto národnej prírodnej rezervácie o rozlohe 127,47 ha je prítomnosť zachovalých pestrých spoločenstiev so zastúpením viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Hradová je tiež súčasťou Tisovského krasu – územia európskeho významu sústavy NATURA 2000.

Trasa náučného chodníka vedie chráneným územím s piatym, teda najprísnejším stupňom ochrany. Máte tak možnosť vidieť časť prírody, kde človek nezasahuje, s výnimkou občasného prerezania trasy chodníka od spadnutých kmeňov stromov. Stromy, ktoré odumrú v dôsledku staroby, alebo vplyvom poškodenia hubami, hmyzom, pôsobením vetra alebo snehu, či mrazu, ostávajú stáť alebo ležať na mieste, naďalej sú domovom a potravou pre mnoho bežných i vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Postupne sa rozkladajú a živiny v nich ukryté sa vracajú späť do pôdy v prirodzenom kolobehu života. Daňou za to, že máte možnosť pohybovať sa v takomto prísne chránenom území je to, že pri výstupe budete musieť sem – tam preliezť cez takto padnuté kmene stromov a spomenúť si tak na svoje detstvo, keď ste liezli po preliezačkách alebo aj po stromoch.

Okruh Hradovou

Pokiaľ sa po absolvovaní trasy náučného chodníka rozhodnete pokračovať ďalej k Okrúhlej skale a absolvovať okruh, ktorý vás dovedie späť do Tisovca, budete potrebovať na prekonanie tejto exponovanej časti skalného hrebeňa značnú dávku odvahy. Tento úsek (medzi bodom 2 a 3 v mape) je označený ako nebezpečný, preto opatrnosť pri pohybe je vskutku na mieste. Určite to nie je vhodné pre ľudí, ktorí sa boja výšok a tiež rodičia musia dobre zvážiť, či pohyb v takomto exponovanom teréne absolvujú s deťmi.

Stiahnite si sprievodcu

Sprievodca NCH Hradová