Národný park Muránska planina má od 11. novembra nové vedenie

Nový riaditeľ Správy NP Muránska planina Ján Šmídt (vľavo) na stretnutí s generálnym riaditeľom ŠOP SR Dušanom Karaskom.

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR, Dušan Karaska, v stredu 11. novembra vymenoval nového riaditeľa Správy Národného parku Muránska planina. Stal sa ním Ján Šmídt na základe úspešne zvládnutého výberového konania, ktoré prebehlo koncom septembra.

Ján Šmídt sa ochrane prírody venuje celý svoj doterajší profesijný život. Po vyštudovaní lesného inžinierstva na Technickej univerzite vo Zvolene pracoval dvanásť rokov najprv ako lesník na Správe CHKO Slovenský kras, neskôr na Správe NP Muránska planina. Posledné roky ako SZČO vyhotovoval dokumentácie ochrany prírody, participoval ako GIS expert na projekte LIFE Energia v krajine pre Ochranu dravcov na Slovensku. Od roku 2000 je členom občianskeho združenia „Živá planina“, v rámci ktorého sa okrem iného venuje manažmentu lokalít s výskytom sysľa na Muráni. V rokoch 2018 a 2019 bol výkonným riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Nový riaditeľ považuje za veľmi dôležitú efektívnu komunikáciu a spoluprácu so všetkými relevantnými subjektmi v regióne. Spolupráca by mala podľa neho prebiehať na participatívnom prístupe k riadeniu činností v území v národnom parku, aj jeho ochrannom pásme, rešpektujúc ciele ochrany a ekologickú, sociálnu i ekonomickú udržateľnosť. Otvorenosťou v komunikácii a dôslednosťou pri plnení si záväzkov voči partnerom chce dosiahnuť opätovnú obnovu vzájomnej dôvery v regióne, ktorá bola začiatkom tohto roka porušená. K zonácii národného parku chce pristupovať ako k závažnému dokumentu, ktorý je potrebné primerane k tomu komunikovať so všetkými dotknutými subjektami, pretože ovplyvní životy a prácu mnohých ľudí v regióne. Preto je presvedčený, že jej súčasťou musí byť analýza socioekonomických pozitívnych aj negatívnych dopadov nielen na samotný národný park, ale aj na dotknutý región.

Plnú dôveru i podporu pri dosahovaní stanovených cieľov vyjadril novému riaditeľovi i generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.

Ako vníma Muránsku planinu jej nový riaditeľ, v čom tkvie podľa neho potenciál našich chránených území a prečo je dôležitá reforma Štátnej ochrany prírody sa v krátkosti vyjadril Ján Šmídt nasledovne:

Poslaním ochrany prírody je zachovávanie biologickej rozmanitosti a stavu krajiny, teda zachovávanie nášho prírodného dedičstva. Muránska planina má vďaka svojej polohe, mimoriadnej rozmanitosti hornín, ktoré ju budujú a členitému reliéfu jedno z najpestrejších rastlinstiev a živočíšstiev na Slovensku. Vďaka mnohým druhom, ktoré sa okrem Muránskej planiny nikde inde nevyskytujú mi trochu pripomína planinu z románu Arthura Conana Doyla Stratený svet. Aj dnes, v 21. storočí na Muránskej planine vedci nachádzajú nové druhy živočíchov, aké ešte nikto nikdy nevidel. V obrovskom kontraste s tým je stav ochrany prírody ako odboru, ktorý od revolúcie v roku 1989 prakticky neprešiel reformou. Výsledkom je, že spoločnosť očakáva od správ chránených území environmentálne služby, ktoré jej žiaľ chránené územia na Slovensku dokážu poskytnúť len v obmedzenej miere.  Myslím tým napríklad možnosť poprechádzať sa v chránenej prírode bez hluku a iných ruchov všadeprítomnej civilizácie. A trebárs so sprievodcom, ktorý zasvätí návštevníka do tajomných procesov fungovania divokej prírody.

V tomto podľa mňa tkvie ohromný potenciál našich chránených území, najmä národných parkov, ktoré môžu byť impulzom rozvoja ekonomiky regiónov. Platí to najmä v častiach našej krajiny, kde cestovný ruch nie je veľmi rozvinutý. Takou je aj okolie Muránskej planiny, kde sa cestovný ruch za posledných  päť rokov takmer zdvojnásobil a veľká časť návštevníkov sem prichádza predovšetkým kvôli prírode. Takému rastu nedokáže v našom regióne konkurovať žiadne iné odvetvie. Aby sa to takpovediac nezvrhlo, Správa národného parku Muránska planina musí mať silné kompetencie. Aj preto sa v rezorte životného prostredia pripravuje reforma Štátnej ochrany prírody. Pri zabezpečovaní ochrany prírody v regióne však musíme myslieť aj na sociálne, ekonomické a kultúrne väzby. Popri prírodných procesoch sa ľudia svojou činnosťou po stáročia podieľali na formovaní dnešnej krajiny. Najmä lesníctvo a pasienkárstvo tu majú pevnú tradíciu, dnešní hospodári sú hrdými nositeľmi vedomostí a skúseností, o ktoré je treba sa opierať.“

Spracovala: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Zdroj: www.sopsr.sk, Koncepcia riadenia a rozvoja NP Muránska planina – Ing. Ján Šmídt