V dňoch 13. – 14. septembra sme sa zúčastnili tretieho ročníka Envirohier – stretnutia pracovníkov environmentálnej výchovy rezortu životného prostredia, ktoré sa tento rok konalo na pôde Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre. Človek sa učí po celý svoj život a takéto stretnutia sú pre pracovníkov venujúcich sa environmentálnej výchove veľmi dôležité. Máme tak totiž možnosť vymeniť si praktické skúsenosti a inšpirovať sa výučbovými programami, ktoré realizujú naši kolegovia z ostatných chránených území Štátnej ochrany prírody alebo kolegovia z iných organizácií v rámci rezortu – z Národnej ZOO Bojnice, Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica alebo zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Tvorivé dielne takisto prinášajú nové nápady pre prácu s deťmi. Environmentálna výchova, často vnímaná ako akási okrajová činnosť, je jedna z najdôležitejších úloh, ktoré vykonáva Štátna ochrana prírody SR. Prostredníctvom nej totiž máme možnosť ovplyvňovať myslenie detí, mladých ľudí i dospelých, priblížiť im vhodnou formou problematiku ochrany prírody.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa Envirohier 2018 zúčastnili, za skutočne inšpiratívne stretnutie a kolegom zo Správy CHKO Ponitrie za príjemné prostredie a zaujímavý program.

Text: Ing. Šmídtová

Foto: Ing. Kochjarová