Čriepky zo života strážcov NP Muránska planina – obnova značenia chránených území

Čriepky zo života strážcov NP Muránska planina – obnova značenia chránených území

Obnova značenia chránených území. Foto: archív Správy NP Muránska planina

Už ste si niekedy položili otázku, ako mám vedieť, že sa už nachádzam v chránenom území? Alebo ako mám vedieť, že práve tento strom je chránený? Všímajte si v teréne značenie.


Tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky

Tabule so štátnym znakom. Foto: archív Správy NP Muránska planina

Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, stromu, či ochranného pásma. Tieto tabule sa zvyčajne pripevňujú na drevený stĺpik so strieškou (alebo kovovú rúrku) a umiestnia na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma, prípadne v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu. S takýmto označením sa môžete stretnúť najčastejšie tam, kde hranica chráneného územia pretína cestu alebo turistický, či náučný chodník. Pod hlavnou tabuľou môže byť umiestnená aj ďalšia tabuľa s doplňujúcimi informáciami o chránenom území – o jeho rozlohe a charakteristike. Návštevník tak môže dostať komplexnejšie informácie o chránenom území, do ktorého vstupuje. Na stĺpe môže byť pripevnená aj jedna alebo viac tabuliek malých rozmerov (10 x 10 cm). Tie zvyčajne poskytujú informáciu o stupni ochrany (2, 3, 4, 5), alebo vyjadrujú niektoré zakázané alebo prikázané činnosti.


Pruhové značenie na stromoch alebo stĺpoch

Pruhové značenie hranice chráneného územia. Foto: archív Správy NP Muránska planina

Pruhové značenie hranice chráneného územia. Foto: archív Správy NP Muránska planina

V teréne môžete natrafiť aj na pruhové značenie namaľované priamo na stromoch alebo na stĺpikoch. Takto sa označuje hranica chráneného územia – najčastejšie hranica rezervácie, či chráneného areálu, jeho ochranného pásma alebo príslušnej zóny (ak sú zóny vyhlásené). Nepomýľte si ho však s hranicou lesného porastu. Kým hranice lesných porastov sú označované na stromoch krátkym pruhom namaľovaným bielou alebo červenou farbou (ak ide o ochranné lesy) z dvoch strán stromu, hranica chráneného územia alebo zóny sa označuje dvoma od seba oddelenými pruhmi. Horný pruh prebieha po celom obvode kmeňa, dolný len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia alebo zóny. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou a zóny modrou farbou.


Informačné panely

Informačný panel v PR Bacúšska jelšina. Foto: archív Správy NP Muránska planina

Najkomplexnejšie informácie o príslušnom chránenom území vám poskytnú informačné panely umiestnené buď samostatne, alebo ako súčasť náučného chodníka na okraji alebo aj priamo v chránenom území. Ich účelom nie je označovať chránené územie, ale sprístupniť verejnosti informácie o jeho prírodných hodnotách a dôvodoch jeho ochrany. Sú súčasťou terénneho informačného systému národného parku.


Kto označuje chránené územia a stará o údržbu značenia?

Označovanie chránených území a údržba značenia je jednou z činností, ktoré vykonávajú strážcovia národného parku. Tradične po skončení zimy tak začínajú obnovovať poškodené značenie národného parku, jeho ochranného pásma i maloplošných chránených území. Obnova značenia prebieha v podstate počas celej sezóny. K poškodeniu nedochádza len v dôsledku poveternostných vplyvov, ale často aj v dôsledku vandalizmu (prestrelenie tabúľ, úmyselné vytrhnutie, či vyvrátenie stĺpov), niekedy aj v dôsledku ťažbovej činnosti. A tak sa obnova značenia radí medzi nikdy nekončiacu, mravenčiu prácu našich strážcov.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ivan Bryndza a archív Správy NP Muránska planina