Zonácia Národného parku Muránska planina

V týchto dňoch sa dostáva na verejnosť návrh zonácie Národného parku Muránska planina. Ten so sebou prináša veľké zmeny, spočívajúce v úprave hraníc a tým aj rozlohy národného parku i jeho ochranného pásma a vo výraznom navýšení výmery najprísnejšie chránených častí, v ktorých by sa mal aplikovať bezzásahový režim. Zámer nanovo vyhlásiť národný park a jeho ochranné pásmo je od 27. januára verejnosti prístupný na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica. Samotná dokumentácia – projekt ochrany a program starostlivosti sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR: https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/informacia-prerokovaniach-dokumentacie/ alebo si ich môžete stiahnuť priamo tu:

Projekt_ochrany_NPMP_2020

Program_starostlivosti_NPMP_2020

Čo to vlastne zonácia je, čo prinesie a aký bude mať vplyv na využívanie územia rôznymi záujmovými skupinami, ako sa zmení výmera národného parku a jeho ochranného pásma?

Ako sa zmenia hranice a výmera národného parku a jeho ochranného pásma?

Národný park narastie

Podľa aktuálne predstaveného návrhu projektu ochrany sa výmera národného parku zvýši zo súčasných 20 tisíc hektárov na približne 25 tisíc hektárov. Súčasťou národného parku by sa tak okrem Územia európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina mali stať územia európskeho významu SKUEV0282 Tisovský kras a SKUEV0203 Stolica. Z hľadiska výskytu prírodných hodnôt ide o veľmi cenné územia, ktoré si bezpochyby zaslúžia našu ochranu.

Ochranné pásmo sa scvrkne

Naproti tomu sa výmera ochranného pásma zníži zo súčasných takmer 22 tisíc hektárov na približne 14 tisíc hektárov a to najmä vypustením väčších častí v severnej a severozápadnej časti terajšieho ochranného pásma. Súčasťou ochranného pásma sa stane časť Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica (a to v oblasti Stolice), ktorá doposiaľ nebola zahrnutá do ochranného pásma národného parku.

Čo to vlastne zonácia je?

Územie národného parku bude rozdelené na tri zóny – A, B, C a v rámci zón na jednotlivé ekologicko-funkčné priestory. Rozdelenie územia na zóny reflektuje stav biotopov a významnosť prírodných hodnôt.

A zóna

Najcennejšie a najzachovalejšie časti národného parku budú zaradené do A zóny, pre ktorú platí najprísnejší, teda 5. stupeň ochrany. A zóna bude zaberať 50 % rozlohy územia (takmer 13 tisíc hektárov), pričom takmer 93 % z jej výmery sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve štátu.

Základom pre vytvorenie A zóny boli najmä lokality, ktoré sa dlhodobo nachádzali v územiach s 5. stupňom ochrany (išlo teda o existujúce NPR – národné prírodné rezervácie a PR – prírodné rezervácie) a priľahlé a okolité lesné pozemky. Do A zóny tak boli zaradené najmä ochranné lesy – t.j. lesné porasty rastúce na extrémnych a neprístupných alebo málo prístupných miestach, ale aj hospodárske lesy či lesy osobitného určenia, v ktorých z hľadiska ochrany prírody (ochrany biotopov a biotopov druhov) je žiadúcejší bezzásahový režim než lesné hospodárenie, vrátane ťažby dreva a cielenej obnovy porastov. Avšak z dôvodu zabezpečenia celistvosti boli do navrhovanej A zóny včlenené aj v súčasnosti menej cenné lesné porasty (vrátane mladých porastov).

Lesy zaradené do A zóny by teda mali byť ponechané na nerušený, samovoľný vývoj bez intervencie človeka. Výnimkou sú nelesné (napr. skalné a alpínske biotopy) a lesostepné biotopy, kde sa pre zachovanie optimálnych podmienok pre výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov môžu vyžadovať určité špeciálne ochranné opatrenia – napr. výruby náletových drevín alebo individuálna ochrana vzácnych druhov drevín.

Vytvorenie A zóny na dostatočne veľkej ploche je mimoriadne dôležité pre zachovanie prirodzených ekosystémov alebo postupnú obnovu tých, ktoré boli čiastočne človekom pozmenené. Jedine tak dokážeme zachovať biologickú rozmanitosť druhov, populácií, ekosystémov a krajiny. A práve to je cieľom národného parku a jeho ochrany.

B zóna

B zóna v podstate priamo nadväzuje na A zónu a s výhľadom do 30 rokov by sa mala stať jej súčasťou. Bude zaberať 27 % rozlohy územia (necelých 7 tisíc hektárov) a bude tu platiť 4. stupeň ochrany.

Do B zóny boli zaradené časti územia národného parku, ktoré boli do istej miery pozmenené činnosťou človeka. Ide prevažne o lesné porasty, ktoré majú nižší stupeň prirodzenosti, ale aj menšie izolované fragmenty lesov s vyšším stupňom prirodzenosti, zaradené do zóny B z dôvodu kompaktnosti, ucelenosti a účelného hospodárskeho využitia porastov. Sú to lesy ochranné, lesy osobitného určenia (z titulu ochrany prírody) a hospodárske. Zaradené sem boli aj porasty s výskytom druhov, ktorých zachovanie v národnom parku si vyžaduje bezzásahový režim, avšak kvôli horšiemu stavu prirodzenosti  alebo ich mladému veku a horšej štruktúre by nebolo vhodné bezzásahový režim aplikovať.

Pre tieto lesy sa navrhuje osobitný režim hospodárenia, kde sa uplatní manažment špeciálne zameraný na samovoľnú obnovu prírodného lesa (bez obnovnej ťažby; len individuálny výber), s cieľom zlepšiť drevinové zloženie a štruktúru porastu na stav blízky prírode (prírodný les), avšak s dôrazom na zabezpečenie ochrany druhov – predmetov ochrany. V porastoch s neprirodzene zvýšeným zastúpením smreka sa budú vykonávať opatrenia na eliminovanie rizika premnoženia podkôrneho hmyzu.

Súčasťou navrhovanej B zóny sú sčasti aj lúky a pasienky, na ktorých sa bude hospodáriť podobne ako v zóne C.

C zóna

Ostatné časti národného parku, ktoré predstavujú 23 % rozlohy územia národného parku (necelých 6 tisíc hektárov), budú zaradené do C zóny. V C zóne bude platiť 3. stupeň ochrany.

V zóne – v lesných porastoch sa bude uplatňovať v súčasnosti tak preferovaný prírode blízky spôsob obhospodarovania a na nelesných pozemkov (na lúkach a pasienkoch) sa v podstate bude preferovať  bežné obhospodarovanie s uplatňovaním tradičných spôsobov obhospodarovania zameraných na ochranu alebo zlepšenie stavu nelesných biotopov (biotopy európskeho a národného významu) a zachovanie druhovej diverzity (pestrosti). Na ornej pôde preferovať pestovanie obilnín alebo (kŕmnych) (trávno-)ďatelinových zmesí, obmedziť pestovanie kukurice (pestovať kukuricu max. raz za 5 rokov) a vylúčiť pestovanie ciroku a repky olejnej, ktoré v našej oblasti nie sú tradičnými poľnohospodárskymi plodinami. Z hľadiska ochrany prírody je veľmi dôležité vylúčenie použitia pesticídov a umelých hnojív.

Prečo je zonácia potrebná?

Pre to, aby sa nám všetkým spoločne darilo naozaj účinne chrániť to, čím naša spoločnosť bola obdarená, je potrebné mať presne a jasne stanovené pravidlá, akým spôsobom a v akej miere budeme územie národného parku využívať. Národné parky boli vyhlásené na ochranu nášho najvýznamnejšieho prírodného dedičstva, ktoré síce máme využívať, ale nie drancovať. A práve zonácia stanoví limity a jasný režim obhospodarovania každého pozemku v národnom parku.

Aký bude mať vplyv na využívanie územia rôznymi záujmovými skupinami

Zonácia chránených území je zložitým procesom, nielen z hľadiska odborného spracovania návrhu, ale aj jeho prerokovania s dotknutými subjektmi, najmä s rezortmi, vlastníkmi a užívateľmi chránených území. Pri vypracovaní návrhu zonácie je potrebné rešpektovať jednak prísne kritériá na ochranu prírody, ale aj požiadavky na potrebný rozvoj predovšetkým cestovného ruchu a prírode blízku starostlivosť o lesné porasty.

Najviac ovplyvnené bude lesné hospodárstvo, keďže až na 50 % rozlohy územia národného parku sa navrhuje bezzásahový režim – lesné porasty budú ponechané na nerušený, samovoľný vývoj bez intervencie človeka. Ostatné lesné porasty však bude viac menej možné obhospodarovať s uplatnení princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Treba zdôrazniť, že takmer 93 % rozlohy A zóny je navrhovanej na pozemkoch vo vlastníctve štátu.

Obhospodarovanie nelesných biotopov – trvalých trávnych porastov je samozrejme nevyhnutné. Pre zachovanie lúk a pasienkov sú žiadúce extenzívne a tradičné formy hospodárenia – pasenie (ovce, kravy, kone, somáre), kosenie.

Turistické využitie územia nebude zonáciou nijako obmedzené nad rámec v súčasnosti platného návštevného poriadku. Počítame so zachovaním a skvalitnením turistickej infraštruktúry, budovaním nových náučných chodníkov a náučných lokalít za účelom zvýšenia informovanosti a vzdelávania ľudí o prírodných hodnotách, ktoré tu máme. Budovanie turistickej infraštruktúry a skvalitnenie služieb by malo prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.

Všetky navrhované zásady, ktoré by mali byť uplatňované pri využívaní územia národného parku, nájdete v programe starostlivosti v kapitole 2.3 Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany – str. 54 – 85. Dokument je prístupný na internetovej stránke MŽP SR https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/informacia-prerokovaniach-dokumentacie/ alebo priamo z našej stránky (odkaz je uvedený v prvom odseku článku). 

Hospodárite a ochrana prírody vás obmedzí – na čo máte nárok?

Všetkým vlastníkom, u ktorých dôjde k obmedzeniu bežného obhospodarovania svojich pozemkov, bude vyplatená finančná náhrada za obmedzenie v súlade s platnou legislatívou (§ 61e Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), prípadne môžete zvoliť inú formu náhrady, pokiaľ vám to vyhovuje [zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu (§ 61a), nájom pozemok (§ 61b), výkup pozemkov (§ 61c), zmluvná starostlivosť(§ 61d)]. Práve finančné prostriedky určené na náhrady pre vlastníkov lesných pozemkov v bezzásahovej zóne predstavujú najvyššiu položku z rozpočtu odhadovaných prostriedkov na program starostlivosti a projekt ochrany, len si treba o jej vyplatenie požiadať. V tejto súvislosti sú vám pracovníci Správy NP Muránska planina k dispozícii a radi poskytnú akékoľvek informácie.

Prídu ľudia o svoje pozemky?

V žiadnom prípade NIE. Vlastnícke práva budú zachované v plnej miere. Vlastník môže svoje pozemky využívať a ak sa rozhodne, tak aj predať, avšak predkupné právo na území národného parku (za hranicami zastavaného územia obce) má v zmysle platnej legislatívy štát (§ 63 Zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) .

Či sa práve Vaša parcela nachádza na území národného parku alebo jeho ochranného pásma si viete pozrieť v zozname parciel tu:

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/informacie-prerokovaniach/zo-sopsr_zoznam_parciel_c-register_21-1-2020.pdf

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/informacie-prerokovaniach/zo-sopsr_zoznam_parciel_e-register_21-1-2020.pdf

Čo nás čaká teraz?

V najbližších týždňoch sa rozbehnú prerokovania s dotknutými subjektmi. Po ich skončení, zapracovaní pripomienok a medzirezortnom pripomienkovom konaní poputuje materiál na vládu SR.

text: Správa NP Muránska planina

foto: Josef Mazúr

Zdroje:

Program starostlivosti o Národný park Muránska planina a jeho ochranné pásmo (Chránené vtáčie územie SKCHVU017 Muránska planina – Stolica, územia európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina, SKUEV0282 Tisovský kras, SKUEV0203 Stolica, SKUEV0204 Homoľa, SKUEV0728 Podpoľana a SKUEV0285 Alúvium Muráňa)

Projekt ochrany Národného parku Muránska planina a jeho ochranného pásma (územie európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina, SKUEV0282 Tisovský kras, SKUEV0203 Stolica, SKUEV0204 Homoľa, SKUEV0728 Podpoľana)

https://www.minzp.sk/spravy/envirorezort-predstavil-zonaciu-np-muranska-planina.html