Živá záhrada – miesto pre život i učenie

Čoraz viac si naša spoločnosť uvedomuje, aké dôležité je zaujímať sa o stav životného prostredia a aké naliehavé je začať reálne riešiť na lokálnej i globálnej úrovni problémy, ktoré vznikli v dôsledku nášho necitlivého a sebeckého prístupu k prírode. Kvalita života každého z nás je totiž výrazne ovplyvnená kvalitou prostredia, v ktorom žijeme. Od čistoty ovzdušia, dostupnosti zdrojov pitnej vody, stavu biodiverzity a dobre fungujúcich ekosystémov priamo závisí naše zdravie i život.

Zelená škola – robiť inak, učiť inak

Každý z nás má možnosť aj schopnosť pozitívne ovplyvniť stav prostredia, v ktorom žije. Dokážu to aj deti, ak im my dospelí pomôžeme. Je v rukách nás dospelých, ako ich budeme formovať, ako ich nasmerujeme. Mnohí učitelia sa po celý svoj profesný život snažia vo svojich žiakoch vzbudiť zvedavosť a záujem o fungovanie zázračnej prírody, ktorej sme všetci súčasťou. Vedú žiakov k tomu, aby dokázali problémy pomenovať a aby sa naučili, že existujú spôsoby, ako ich riešiť. Školám v tejto ich ceste pomáha aj environmentálny výchovno-vzdelávací program Zelená škola. V súčasnosti je do neho zapojených 251 materských, základných, stredných i špeciálnych škôl.

Živá záhrada – miesto pre život i učenie

Jednou zo škôl, ktorá sa v našom regióne aktívne zapája do programu Zelená škola, je Špeciálna základná škola Revúca. Jej žiaci a pedagógovia sa podujali vybudovať zo školskej záhrady záhradu plnú života, kde svoje miesto nájdu byliny, dreviny, opeľovače i vtáky. Ich záhrada vďaka ich úsiliu poskytne nielen priestor pre život mnohým druhom, ale stane sa aj miestom učenia a pozorovania pre všetky deti navštevujúce túto školu. Ku kŕmidlu a napájadlu pre vtáky, ktoré v záhrade deti a učitelia osadili už v minulom roku, začiatkom marca pribudli parádne vtáčie búdky a jedna polobúdka. Vyrobili ich deti v školskej dielni so svojím učiteľom a ujom školníkom. Zavesili sme ich spolu. Teraz budeme všetci s napätím čakať, akí nájomníci sa v nich túto sezónu ubytujú.

Dobrá spolupráca – šanca pre našu prírodu

Žiaci a učitelia tejto školy už roky spolupracujú so Správou NP Muránska planina. Aktívne sa každý rok zapájajú do stavby zábran popri migračných trasách obojživelníkov, aj do čistenia rieky Muránka. Osobitná vďaka patrí pánovi učiteľovi Drahoslavovi Kišovi – rukami mu prešlo za tie roky mnoho detí, no jeho snaha vštepiť každej novej generácii lásku k prírode  a aktívne deti zapájať do pomoci prírode stále neuhasína. S takými učiteľmi máme šancu meniť svet k lepšiemu.

Text a foto: Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina