Zimné sčítanie vodného vtáctva na rieke Muránka

Zimné sčítanie vodného vtáctva na rieke Muránka

V uplynulé dni v dvadsiatich regiónoch Slovenska prebiehalo zimné sčítanie vodného vtáctva na vodných tokoch a vodných plochách. Slovensko sa tak spolu s ďalšími viac ako 100 krajinami sveta zapojilo do 52. ročníka medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva, ktorého koordinátorom je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku. Na Slovensku ho zabezpečujú tri organizácie – Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ornitologický klub pri Oravskom múzeu a Botanická záhrada Univerzity Komenského v Blatnici. Do sčítania sa každoročne zapájajú aj pracovníci Štátnej ochrany prírody SR a desiatky dobrovoľníkov z celého Slovenska.

Prečo sa takéto podujatie organizuje?

Od roku 1967 (na Slovensku od roku 1991) sa takto pravidelne získavajú cenné poznatky o výskyte zimujúceho a migrujúceho vtáctva, ktoré je možné ďalej analyzovať a na základe toho nachádzať odpovede na otázky týkajúce sa nielen dlhodobých trendov vývoja početnosti jednotlivých druhov, ale aj určenia významnosti jednotlivých lokalít pre zimovanie vybraných druhov, pomáhajú pri posudzovaní antropických vplyvov na vodné ekosystémy a navrhovaní ich optimálneho manažmentu tak, aby početnosť druhov neklesala.

Ako prebiehalo sčítanie vodného vtáctva na rieke Muránka?

V územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina pracovníci Štátnej ochrany prírody SR a dobrovoľníci z radov Stráže prírody a verejnosti monitorujú celý tok rieky Muránka od jej prameňa v dolinke Biele vody pod Prednou Horou až po jej sútok so Slanou pri Bretke. Dĺžka vodného toku je viac ako 48 km, no trasa, ktorú mapovatelia prejdú, presahuje 60 km. Monitoruje sa aj Lehotský potok – jeden z významných prítokov Muránky, ako aj významné vodné plochy – Lehotské rybníky pri Muránskej Lehote, vodná nádrž Miková (ľudovo nazývaná Flipper) pri Revúckej Lehote a Gemersko-teplický rybník (ľudovo nazývaný Teplica) ležiaci medzi Gemerskou Milhosťou a Jelšavskou Teplicou.

Počas tohtoročného monitoringu sme na Muránke a uvedených vodných plochách zaznamenali viacero bežných druhov vodných vtákov a vtákov viazaných na vodné biotopy – volavku popolavú (14 jedincov), kačicu divú (185 jedincov), vodnára obyčajného (15 jedincov). Na vodnej nádrži Miková nás prekvapil výskyt 2 jedincov chriašteľa vodného. Nenápadný chriašteľ patrí k čiastočne sťahovavým druhom a iba v čase miernych zím môže u nás prezimovať. Na Mikovej sa síce počas jari a leta vyskytuje, no s príchodom jesene lokalitu zvyčajne opúšťa. Jeho zimovanie tu dosiaľ zaznamenané nebolo. Srdce každého ornitológa zaplesá, keď má výsadu popri bežne sa vyskytujúcich druhoch počas monitoringu pozorovať aj niektorý zo vzácnych či zriedkavo sa vyskytujúcich druhov, napr. taký kŕdlik šiestich fúzatiek trstinových. Fúzatka patrí medzi vzácne a zriedkavé druhy nielen u nás, ale aj v celej strednej Európe. Jej životným prostredím sú rozľahlé a ťažko prístupné porasty tŕstia alebo pálky s hustým podrastom vodných rastlín a poľahnutého tŕstia s trvalou hladinou plytkej vody. Z tohto dôvodu patrí medzi veľmi nenápadné a ťažko pozorovateľné druhy. Rybárov iste poteší, že tento rok nebol na rieke a miestnych vodných plochách zaznamenaný výskyt ani jedného kormorána veľkého. Kým v roku 2017 sa na Muránke zdržiavalo spolu 77 jedincov, tento rok tok Muránky zamrzol v celom svojom úseku na cca 80 %, čím sa kormoránom výrazne obmedzil prístup k potrave, čo môže byť jeden z faktorov ich neprítomnosti. V brehových porastoch sme mali možnosť pozorovať aj iné druhy vtákov – trasochvosta horského, ďatľa prostredného, orieška obyčajného, mlynárku dlhochvostú, či viaceré druhy sýkoriek.

Počas sčítania vodného vtáctva monitorujeme aj výskyt a pobytové znaky cicavcov viazaných na tečúce i stojaté vody. Medzi tieto druhy patria vydra riečna a bobor vodný. Kým prítomnosť vydry nám zvyčajne prezradia jej stopy v snehu či blate a kôpky trusu charakteristicky páchnuceho po rybacine, ktoré nachádzame na skalách a pod mostami, pobytové znaky bobra sú oveľa výraznejšie. Od Bretky až po Muráň tento hlodavec za sebou necháva ohlodané konáre a kmene stromov. Aktuálne najvýraznejším jeho výtvorom na Muránke je hrádza pri Muránskej Dlhej Lúke, ktorou prehradil vodný tok. Na Muránke bol tento druh prvý krát zaevidovaný v roku 2015 a kým v roku 2016 sme jeho pobytové znaky zaznamenali iba na dvoch lokalitách, od vtedy sa tu udomácnil a rozšíril po celom  toku rieky Muránka.

Naša vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do tohtoročného sčítania: Petrovi Ďurianovi, Zdenovi Pochopovi, Erike Denešovej, Jánovi Belušiakovi, Rasťovi Ekkertovi a Martine
Pavlenkovej Krajnákovej.

Ako prebiehalo tohtoročné sčítanie vodného vtáctva na rieke Muránka sa dozviete aj z krátkej reportáže, ktorú odvysielala TV JOJ dňa 12.1.2019 v hlavných správach:

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/61209-noviny-tv-joj

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránske planina

Foto: Peter Ďurian, Jana Šmídtová, Jerguš Tesák