Stredisko environmentálnej výchovy Tisovec

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Stredisko environmentálnej výchovy Tisovec

Kód projektu: NFP302070CVN1

Výzva – kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93 – Príprava projektov infraštruktúry národných parkov

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7. REACT-EU

Miesto realizácie projektu: Tisovec, Hviezdoslavova 83, 81

Trvanie projektu: 04/2023 – 12/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 168 137,80 €

Opis a ciele projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie projektovej dokumentácie k plánovanému objektu Strediska environmentálnej výchovy v Tisovci, v tesnej blízkosti Národného parku Muránska planina.

Budova strediska bude ponúkať okrem ubytovania, jedálne, plne vybavenej kuchyne a sociálnych zariadení aj priestory, kde budú prebiehať rôzne výukové programy zamerané na environmentálnu výchovu zabezpečované Správou Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej. Priestory svojim vybavením poskytnú žiakom základných škôl a ich učiteľom možnosti efektívne a zaujímavou formou vzdelávať sa v oblasti ochrany prírody, ekológii,  zoológii, botanike a anorganike. Výhodná poloha na okraji národného parku bude ponúkať množstvo možností na výuku priamo v ňom, spoznávanie jeho krás a ukazovať dôležitosť jeho ochrany. Podstatou bude nielen učiť sa o prírode, ale hlavne učiť sa o nej priamo v prírode.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Bude vypracovaná kompletná projektová dokumentácia k stavbe ,,Stredisko environmentálnej výchovy Tisovec”.

Pre prípravu projektovej dokumentácie a prípravu na realizáciu stavby je potrebné vyhotoviť dokumentáciu a prípravu v rozsahu prác:

  • zameranie, stavebno-technické a statické posúdenie stavby,
  • návrh – architektonická štúdia,
  • dokumentácia pre stavebné povolenie,
  • dokumentácia pre realizáciu stavby,
  • súpis prác a dodávok,
  • inžiniering,
  • autorský dozor.