Spečatené zmluvou: kone ostávajú na Muránskej planine

Dohoda ministra životného prostredia Jána Budaja a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana spred niekoľkých dní o zabezpečení ďalšieho fungovania chovu koní plemena Norik muránskeho typu nadobudla konkrétnu podobu. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej a Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik uzavreli dňa 14.4.2023 zmluvu o spolupráci. Kone tak ostávajú na Muránskej planine.

Na základe uzatvorenej zmluvy sa Správa Národného parku Muránska planina zaviazala každoročne poskytovať finančný príspevok vo výške 300 000,- Eur na zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s chovom koní plemena Norik muránskeho typu. Povinnosťou Národného žrebčína je zabezpečovať primeranú starostlivosť o nelesné biotopy európskeho a národného významu v Národnom parku Muránska planina, spočívajúcu najmä v pastve koní a kosení lúk. Nehnuteľnosti, ktoré doteraz využívalo Stredisko chovu koní na hospodárskom dvore Veľká Lúka, a ktoré sú v správe Správy národného parku, bude môcť na základe zmluvy využívať za účelom chovu koní Národný žrebčín “Topoľčianky“. Stredisko chovu koní premena Norik Muránskeho typu so sídlom v Dobšinej, ktoré je súčasťou Odštepného závodu Gemer v rámci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, organizačne prejde pod štátny podnik Národný žrebčín “Topoľčianky“. Pre chované kone však nenastane žiadna zmena, ostávajú na svojich hospodárskych dvoroch a pasienkoch v Dobšinej a v Národnom parku Muránska planina na Veľkej Lúke.

Pre Správu Národného parku Muránska planina bolo premiestnenie koní z Muránskej planiny nepredstaviteľné. Uzavretím zmluvy sa vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu chovu s možnosťami jeho rozvoja aj smerom k využívaniu jeho atraktivity pre udržateľný cestovný ruch.

Text: Ing. Ján Šmídt, Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej