Na Muránskej planine dvojnásobný dôvod na oslavu

Prvého októbra 2022 Národný park Muránska planina slávi svoje 25. jubileum. A k „narodeninám“ dostáva darček vskutku nevšedný. Práve v tento deň totiž nadobúda účinnosť nariadenia vlády o zonácii národného parku. Popri Slovenskom raji a Pieninách sa tak Muránska planina stáva tretím slovenským národným parkom, ktorý má schválenú zonáciu. Pritom práce na jej príprave sa začali už v roku 2003. Po 19 rokoch príprav, rokovaní, mediálnych slovných prestreliek, formálnych i neformálnych verejných aj neverejných diskusií sa tak napokon podarilo nájsť a schváliť kompromisný návrh zonácie Národného parku Muránska planina.

Návrh rešpektuje zásadné pripomienky dotknutých subjektov: vychádza zo skutočného stavu ekosystémov, zabezpečuje dostatok ochrany pre druhy a biotopy, ktoré sú predmetom ochrany, rešpektuje vôľu neštátnych vlastníkov vo vzťahu k vyšším stupňom ochrany a v súlade s IUCN využíva možnosť zastavenia využívania územia v strednodobom horizonte so zreteľom na sociálno-ekonomické dopady na pracovníkov v lesnom hospodárstve v regióne.

V zóne A Národného parku Muránska planina sa nebude hospodáriť, v plnom rozsahu tam budú prebiehať prírodné procesy. V zónach B a C národného parku je navrhnutý a uplatňovaný manažment diferencovane podľa ekologicko-funkčných priestorov odzrkadľujúcich súčasný aj cieľový stav biotopov. Možnosti pohybu návštevníkov národného parku prakticky nebudú v dôsledku zonácie sprísňované. Práve naopak, Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej pripravuje v spolupráci s aktérmi cestovného ruchu v regióne nové možnosti turistického vyžitia.

Babie leto so svojimi farbami patrí na Muránskej planine medzi najkrajšie obdobia, príďte osláviť jubileum národného parku pobytom v jeho nádhernej prírode.

Text: Ján Šmídt, Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Foto: Jakub Korytiak