Environmentálny fond poskytuje dotáciu obciam, ktoré sa nachádzajú na území národných parkov

Environmentálny fond poskytuje dotáciu obciam, ktoré sa nachádzajú na území národných parkov

Environmentálny fond (EF) zverejnil 30. septembra 2022 špecifikáciu činností podpory formou dotácie v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie na území národných parkov pre rok 2022.  Podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, zlepšenie kvality života obyvateľov obcí a na projekty pre trvalo udržateľný rozvoj.  Oprávnenými žiadateľmi sú obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v národnom parku. Prioritnou snahou EF je podporiť oblasti národných parkov, ktoré prešli zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia a procesom zonácie.  Maximálna výška žiadanej dotácie je 100 000 eur a oprávnení žiadatelia sa o ňu môžu uchádzať do 30. novembra 2022.  


Podmienkou dotácie je minimálne 5 % spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu žiadateľom. Každý žiadateľ má možnosť zaslať jednu žiadosť prostredníctvom formulára, zverejneného na webstránke EF.  

V prípade, že výška žiadanej dotácie nepresiahne  sumu 10 000 eur, môže oprávnený žiadateľ žiadať o úhradu (alebo refundáciu) výdavkov na prevádzku obce, ktoré patria medzi aktivity, uvedené v špecifikácii.

V prípade, ak  výška žiadanej dotácie presiahne 10 000 eur, musí žiadateľ predložiť projekt na realizáciu konkrétnej novej činnosti v rámci oprávnených aktivít.


Cieľom EF je podporiť obce v ochrane a starostlivosti o životné prostredie, zlepšení kvality života obyvateľov, v rámci projektov trvalo udržateľného rozvoja, v budovaní a údržbe verejnej infraštruktúry, zelene, vodných plôch a mokradí, vo vybavenosti obcí smerujúcej k celkovému zvýšeniu ochrany a starostlivosti o životné prostredie, pri nakladaní s odpadom (separácia, odpadkové koše na turistických trasách) znížení svetelného smogu a zvýšení energetickej efektívnosti verejného osvetlenia a pri projektoch zvyšujúcich bezpečnosť občanov. Podpora je tiež určená na spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, informačné centrá zamerané na národné parky, turizmus, programy environmentálneho vzdelávania, osvety, praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených území.


EF pripravuje k predmetnej špecifikácii aj dva bezplatné webináre, 18. 10. 2022 a 26. 10. 2022, v ktorých oprávneným žiadateľom bližšie priblíži podmienky podávania žiadostí a zodpovie na ich prípadné otázky.

tlačová správa Environmentálneho fondu